Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Upravna tijela Općine Bilice

 

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za naselje Bilice koje predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koje je povezano zajedničkim interesima stanovništva.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine.

Granica Općine ide rubnom granicom katastarske Općine Bilice, koja čini područje Općine Bilice, a može se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.


Općina Bilice:

  • Općina je jedinica lokalne samouprave.
  • Naziv Općine je Općina Bilice.
  • Općina je pravna osoba.
  • Privremeno sjedište Općine je Bosuć 3, 22 220 Bilice.
  • Općinu zastupa općinski načelnik.

Tijela općine su:

  1. Općinsko Vijeće
  2. Općinski načelnik

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više