Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Prostorni plan uređenja

 

Prostorni plan uređenja Općine prostorno planski je dokument kojim je obuhvaćeno ukupno područje jedinice lokalne samouprave Općina Bilice. To je osnovni i obvezatni prostorno planski dokument prostornog uređenja kojim se trebaju iskazati sve zajedničke potrebe i razvojne opcije kao i njihova operacionalizacija kroz smjernice za uređivanje i zaštitu prostora.

Plan nije samo dokument kojim se osiguravaju i planiraju određene namjene i način korištenja prostora, nego je podloga i okvir za planiranje i svih ostalih aktivnosti u prostoru. Prostornim uređenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Općine, kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom.

Ovim Prostornim planom utvrđuju se uvjeti za uređenje prostora, određuje njegovo svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša, te zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode, a sve u skladu s osnovnim smjernicama dokumenata prostornog uređenja, Strategije i Programa prostornog uređenja države. Planom se utvrđuju granice građevinskog područja te uvjeti izgradnje unutar tog područja, načini i uvjeti izgradnje izvan građevinskih područja, te rezerviraju prostori za prometnu i ostalu infrastrukturu.

Izrada ovoga Prostornog plana koordinirana je s Prostornim planom Šibensko-kninske županije.


Prostorni plan uređenja Općine Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Prostorni plan uređenja Općine Bilice (225 kB)

Obrazloženje prostornog plana Općine Bilice (150 kB)

Odredbe za provođenje prostornog plana Općine Bilice (150 kB)

Karta 1.0: Korištenje i namjena površina, sustav prometa (980 kB)

Karta 2.1: Sustav pošta i telekomunikacija (916 kB)

Karta 2.2: Energetski sustav (932 kB)

Karta 2.3: Vodno gospodarstvo (925 kB)

Karta 3.0: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (978 kB)

Karta 4.1: Građevinska područja (469 kB)

Karta 4.2: Građevinska područja (761 kB)

Karta 4.3: Građevinska područja (365 kB)

Karta 4.4: Građevinska područja (970 kB)

Karta 4.5: Građevinska područja (711 kB)

Karta 4.6: Građevinska područja (995 kB)

Karta 4.7: Građevinska područja (597 kB)

Karta 4.8: Građevinska područja (309 kB)

Karta 4.9: Građevinska područja (954 kB)

Karta 4.10: Građevinska područja (365 kB)

 

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bilice (1.61 mB)

Odredbe za provođenje prostornog plana Općine Bilice – pročišćeni tekst (561 kB)

Karte 1.0, 2.1 i 2.3 (2.06 mB)

Karte 3.0 i 2.2 (1.38 mB)

Karta 4.1: Građevinska područja (980 kB)

Karta 4.2: Građevinska područja (798 kB)

Karta 4.3: Građevinska područja (990 kB)

Karta 4.4: Građevinska područja (1.01 mB)

Karta 4.5: Građevinska područja (771 kB)

Karta 4.6: Građevinska područja (1.06 mB)

Karta 4.7: Građevinska područja (681 kB)

Karta 4.8: Građevinska područja (338 kB)

Karta 4.9: Građevinska područja (923 kB)

Karta 4.10: Građevinska područja (372 kB)

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više