Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Natječaji i javni pozivi

Testiranje za natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZ Općine Bilice


  Objavljeno: 28.05.2019

Natječaj objavljen na službenim stranicama Općine Bilice, dana 11. travnja 2019.

Podaci o radnom mjestu:
direktor/ica Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Bilice

Opis poslova:
Direktor/ica Turističkog ureda: provodi odluke Turističkog vijeća, organizira izvršavanje zadaća Zajednice, zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice, zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici, usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela, odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda, upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka, odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije, predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda, odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice, potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice, priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice, podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu turističkog ureda najmanje jednom godišnje, predlaže mjere za unaprjeđenje organizacije rada Turističkog ureda, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Uvjeti:

 • završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 • najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.,
 • izrada prijedloga svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Osnovica za obračun plaće:
4.716,28 (bruto)

Koeficijent za obračun plaće:
1,60

Način obavljanja testiranja
Testiranje se obavlja putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavijestit će se o tome pisanim putem.
Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju pristupiti pisanom testiranju u Općinu Bilice, Bosuć 3., dana 05. lipnja (srijeda) u 9,00 sati.

Pismeno testiranje
Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za provedbu natječaja pismeni test, a test će se pisati 60 minuta.
Svaka pogreška u pisanom dijelu testa donosi 1 negativan bod.
O rezultatima pisanog testiranja, svaki kandidat će biti posebno obaviješten.

Pravila testiranja

 • Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu ih treba odgovoriti,
 • Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Intervju
Intervju se provodi osobnim razgovorom Povjerenstva za provedbu natječaja sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob koji je ostvario ne više od 5 negativnih bodova na pisanom testiranju.
Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 10, na način da svaki član Povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 10, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova Povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale). Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 6,50 ili 6,55 zaokružuje se na 7 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeljeni bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 6,49 zaokružuje se na 6 bodova).
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Rang lista
Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Područje iz kojeg će se vršiti prethodna provjera znanja i sposobnosti

 • Engleski jezik
 • web aplikacija eVisitor

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više